Проекти

Училището работи по следните проекти:

  • Проект „Образование за утрешния ден“, дейност 6: Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови.
  • НП “Без свободен час” – мярка “Без свободен час”.
  • 5 групи по Занимания по интереси за развитие на творческите способности на учениците, включени са 76  ученици.
  • НП „ИКТ в системата на предучилищното и училищното образование“ – модули Ел.дневник, Интернет свързаност и Лицензи.
  • НП „Квалификация“
  • НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците.“
  • Схеми: Училищен плод и Училищно мляко.