Прием за учебната 2021/2022 г.

                                                                                                        свали Заявление за участие в класиране за прием в първи клас

 

ЗАПОВЕД  № РД- 10- 265/22.03.2021 г.

На основание  чл.259, ал.1,т.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗПУО,   в изпълнение на чл 44  от Наредба №10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование,чл 61, ал 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, при спазване на Наредбата за прием в първи клас на територията на община Асеновград, становище на  Обществения съвет към училището

УТВЪРЖДАВАМ:

I.Училищен план – прием за учебната 2021-2022 година.

Прием на 1 /една / паралелка  ученици в първи клас за учебната 2021 – 2022 г.

22  ученици.

Прием на 1/една / паралелка ученици в пети клас за учебната 2021-2022 година.

18  ученици.

График на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас, както следва:

2.1. Подаване на Заявление /по образец на училището/ за постъпване в І клас и желание на родителите за целодневна организация на обучение  през учебната 2020/2021 година.

Срок:от 01.04. до 31.05.2021 г.

2.2. Обявяване на списък на приетите ученици в І клас  за учебната 2020/2021 година.

Срок: 04.06.2021 г., в 17.00 часа

2.3. Записване на класираните ученици.

Срок: 07.06.2021 г. и 11.06.2021 г.

 • Записването се извършва с оригинала на удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина или в училище.
 • Заявление по образец
 • Оригинал на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните, вписани в заявлението.
 • Лична здравно-профилактична карта
 • Имунизационен картон

2.4. Обявяване на свободните места.

Срок: 14.06.2021 г. до 17.00 ч.

 2.5. Попълване на свободните в І клас места.

Срок: 15.06. – 18.06.2021 г.

 Обявяване на свободните места след второ класиране.

Срок: 24.06.2021г., попълването им ще се извършва до 15.09.2021 г.

3.Назначавам комисия в състав:

 • Председател – Севжан Дьонмез – старши учител в начален етап
 • Членове:
 1. Салиха Юсуф – учител ЦДО
 2. Севгюл Руфад– ЗАС
 • Задължения на комисията:
 1. Приема заявления от родителите.
 2. Следи за промяна в обстоятелствата, свързани с критериите за прием.
 3. Преглежда подадените документи и сверява данните в заявлението и акта за раждане.

4.Класира по документи и получен брой точки / ако е необходимо / и предлага списъка на директора за утвърждаване.

 1. Оповестява на сайта и на видно място в училището всички документи, отнасящи се до приема.
 2. Обявявам критерии за подбор, както следва:
 • Близост по местоживеене до училището;
 • Наличие на деца от семейството, обучаващи се в по-горни класове в училището;
 • Деца на родители и служители в училището или на работещи в сферата на образованието;
 • Близост до местоработата на единия от родителите;
 • Деца от многодетни семейства;Деца – близнаци;
 • Деца – сираци;
 • Деца със специални образователни потребности.

II. Промяна броя на паралелките в останалите класове и/или свободните места в тях:

 

Клас Брой паралелки Брой места Свободни места
II 2 28 16
III 2 31 13
IV 1 25 0
VI 1 26 0
VII 2 30 22

III. Целодневна организация на учебния ден

Целодневна организация за учебния ден се предвижда за първи, втори, трети, четвърти, пети и шести клас.

Копие от заповедта да се постави на видно място в училището и в сайта на училището www.pvolov.com в срок до 30.03.2021 г.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Димитрова Стоилова- Стеф  – старши учител  в училището.

Донка Георгиева,

Директор на ОУ“П.Волов“