Прием за учебната 2020/2021 г.

ЗАПОВЕД № PД- 10- 182/16.03.2020r.                                              свали Заявление за участие в класиране за прием в първи клас

На основание чл.259, ал.1,т.1 от ЗПУО, във връзка с чл. 60, ал.1 от ЗПУО, в изпълнение

на чл 44 от Наредба №10 / 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование,чл 61, ал 4 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищно образование, при спазване на Наредбата за прием в първи клас на територията на община Асеновград, становище на Обществения съвет към училището

УТВЪРЖДАВАМ:

1.Училищен план — прием за учебната 2020-2021 година.

 1. Прием на 2 /две / паралелки ученици в първи клас за учебната 2020 — 2021 г. -36 ученици.
 2. Прием на 1/една / паралелка ученици в пети клас за учебната 2020-2021 година.26 ученици.
 3. График на дейностите, свързани с приема на ученици в първи клас, както следва:
 • Подаване на Заявление /по образец на училището/ за постъпване в I клас ижелание на родителите за целодневна организация на обучение през учебната 2020/2021година.

Срокют 01.04. AO 29.05.2020 г.

 • Обявяване на списък на приетите ученици в I клас за учебната 2020/2021 година.

Срок: 03.06.2020 г., в 17.00 часа

 • Записване на класираните ученици.

Срок: 04.06.2020г. и 08.06.2020 г.

 • Записването се извършва с оригинала на удостоверението за завършена ПГ в детската градина или в училище.
 • Заявление по образец
 • Оригинал на удостоверението за раждане на детето за сверяване на данните, вписани в
 • заявлението.
 • Лична здравно-профилактична карта
 • Имунизационен картон

Обявяване на свободните места.

Срок: 10.06.2020 г. до 17.00 ч.

Попълване на свободните в I клас места.

Срок: 12.06. -16.06.2020 г.

Обявяване на свободните места след второ класиране.

Срок: 18.06.2020г., попълването им ще се извършва до 15.09.2020 г.

 1. Назначавам комисия в състав:

Председател — Емилия Калудова — старши учител в начален етап ^ Членове:

 1. Веска Христова — старши учител в начален етап
 2. Нургюл Юсуф – старши учител ЦДО
 3. Севгюл Руфад— ЗАС

Задължения на комисията:

 1. Приема заявления от родителите.
 2. Следи за промяна в обстоятелствата, свързани с критериите за прием.
 3. Преглежда подадените документи и сверява данните в заявлението и актаза раждане.
 4. Класира по документи и получен брой точки / ако е необходимо / ипредлага списъка на директора за утвърждаване.
 5. Оповестява на сайта и на видно място в училището всички документи, отнасящи се до приема

Обявявам критерии за подбор, както следва:

– Близост по местоживеене до училището;

– Наличие на деца от семейството, обучаващи се в по-горни класове в училището;

– Деца на родители и служители в училището или на работещи в сферата на образованието;

–  Близост до местоработата на единия от родителите;

– Деца от многодетни семейства;

– Деца – близнаци;

–  Деца – сираци;

–  Деца със специални образователни потребности.

Копие от заповедта да се постави на видно място в училището за информация на заинтересованите.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мария Николова — старши учител в училището.

 

Донка Георгиева

Директор на ОУ