Обществен съвет

Общо събрание на ООД | Profirms.bg

Заповед за определяне числеността на Обществения съвет

Списък и дейност  на членовете на Обществения съвет

Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществения съвет