Документи

dokumenti

 Правилник за организация на работата в условия на COVID 19

1. ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

2. ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА 

3. СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО

4.  ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ 

5.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

6. УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

7. ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 

8. ПЛАН ЗА ГРАМОТНОСТТА И ЧЕТЕНЕТО

9. ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

10. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

11. МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

12. МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ

13. ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

14. СТРАТЕГИЯ  ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ОГРАНИЧАВАНЕ НА АГРЕСИВНОТО ПОВЕДЕНИЕ СРЕД ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

 15. ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

16. ГОДИШЕН ГРАФИК на срещите за осигуряване на обща подкрепа за личностното развитие по чл.16 , ал.4 от Наредбата за приобщаващо образование за учебната

17. ГОДИШЕН ТЕМАТИЧЕН ПЛАН НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

18. ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА