Графици

grafik 2

График за провеждане на класни работи в V – VII клас през I учебен срок

График за контролни работи на учениците от I – IV клас през I учебен срок

График за контролни работи на учениците от V –VII клас през I учебен срок

График за провеждане на тематични консултации с ученици от I – IV клас през I учебен срок

График за провеждане на тематични консултации с ученици от V –VII  през I учебен срок

График за провеждане на час по спортни дейности с ученици от I – IV клас  през I учебен срок

График за провеждане на час по спортни дейности с ученици от V –VII  клас  през I учебен срок

График на часовете и темите по безопасност на движението

График за провеждане на ДП – факултативни учебни часове с ученици от V и  VII  клас 

График за провеждане на час на класа с ученици от I – IV клас  през I учебен срок

График за провеждане на час на класа с ученици от V –VII  клас  през I учебен срок