Административни услуги

school1

1. Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

2. Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование                                    свали заявление

3. Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

4. Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

5. Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи                                                                                                             свали заявление